UTSTÄLLNING - OPEN SHOW
 

Råd och anvisningar för Springerklubbens Open Shows 

Syftet med Open Show-verksamheten är främst att vara en trevlig inkörsport till utställningssporten. Nya utställare skall få en möjlighet att känna sig för och träna både sig själv och sin hund. Även för mer etablerade utställare bjuder Open Shows på goda möjligheter att ställa ut hundar under avspända förhållanden. För de domare som dömer Open Shows är det en nyttig erfarenhet. 

Ansökan 

De lokalavdelningar inom Springerklubben som önskar arrangera Open Show skall till Springerklubbens Huvudstyrelse / Utställningsansvarig inkomma med ansökan innehållande datum och domare senast 15 mars det år utställningen skall hållas.

Inbjuden domare bör vara auktoriserad Springer-domare, Springer-uppfödare, eller person som ansökt om auktorisation eller påbörjat domarutbildning för Springer. Platsen för utställningen bör bokas i god tid, brandmyndighet samt distriktsveterinär skall kontaktas i god tid.

Domarinbjudan
 

Inbjudan till domaren skickas i två ifyllda exemplar med ett frankerat svarskuvert. Domaren behåller sedan ett ex och skickar det underskrivna avtalet tillbaka i det frankerade kuvertet. 

Annonsering 

Titta i Springertidningen vilket nummer som är lämpligast för er utställningsannons och när manusstoppet för aktuellt nummer är. Skicka in er annons innan manusstopp till Springertidningens redaktion. OBS! Annonsen skall vara betald innan manusstopp. 

Budget 

En noggrann och realistisk budget bör göras innan utställningen. Anmälningsavgifterna är MAX 200:- för vuxna hundar och 150:- för valpar. Lokalavdelningen kan välja lägre anmälningsavgifter om så önskas. Lokalavdelningen avgör själv om flerhundsrabatt skall tillämpas.  

Material, priser, rosetter och kritiklappar 

Rosetter, statyetter och kritiklappar skall beställas i god tid innan utställningen. Vid utomhusutställningar behövs tält till både domare och sekretariat. Även bord och stolar, förslagsvis två bord och tre stolar till varje tält / ring. Tänk på att ta med varma sittunderlägg till domare och ringsekreterare, om det är kyligt väder.  

Ringlådorna bör innehålla: kritiklappar, uppdelning av rosetter, block och pennor, våtservetter, 3 st kataloger, domarrosetter och HP-band.

I övrigt skall finnas: vägvisningsskyltar, sopsäckar, bajspåsar, toarullar, ringband, dukar, tejp, nitapparat, kassa med växelpengar, kvittensblock, placeringshundar, hinkar till ev. blommor och extra nummerlappar. 

Försök att skaffa lokala sponsorer för priser, ett digert prisbord är alltid roligt att ha och det är mycket uppskattat av utställarna. 

Anmälning och anmälningsblanketter 

I god tid innan er annons om utställningen kommer ut i tidningen skall utställningsansvarig i lokalavdelningen ha rekvirerat anmälningsblanketter. Anmälningsblankett finns även att hämta på SSRK:s hemsida.

Anmälningstiden bör utgå ca 3-4 veckor innan utställningen. Inkomna anmälningar skall sorteras in i en pärm efter klass och kön. Ett god råd är att sätta in anmälningarna eftersom de kommer in, och inte vänta till senare. Gå igenom alla anmälningar och se efter om samma hund är anmäld i flera klasser och om det är någon uppfödare som har uppfödargrupp, dvs. minst 4 uppfödda hundar under samma kennelnamn eller om det finns någon hanhund (minst fyra avkommor ur minst 2 kullar) eller tik (minst fyra avkommor) anmälda. Uppfödargrupp och avelsgrupp skall skrivas in i katalogen med ett eget katalognummer. 

Klassindelning 

OBS! Det är förbjudet att ta emot valp som är under fyra månader gammal, valpen skall ha fyllt fyra månader senast dagen innan utställningen. 

Valpklass 1                   (4-6 mån)
Valpklass 2                   (6-9 mån)
Juniorklass                    (9-18 mån)
Unghundsklass             (15-24 mån)
Öppenklass                  (fr 15 mån)
Jaktklass                      (fr 9 mån + jaktprovsmerit)
Championklass             (utställningschampion)
Veteranklass                (fr 8 år)
Uppfödarklass               Minst fyra hundar med samma kennelnamn
Avelsklass                     För hanhundar: fyra avkommor i minst 2 olika kombinationer. För tikar: fyra avkommor. 

Valparna bedöms först, valpklass 1 och sedan valpklass 2. Här skall BIR & BIM valp i respektive klass utses. HP delas ut i konkurrensklass, hanar respektive tikar.

Från och med juniorklass bedöms hanarna i alla klasser, där bästa hane utses, och sedan tikarna i alla klasser där bästa tik utses. Domaren utdelar HP i konkurrensklass för varje klass, de hanhundar respektive tikar som erhållit HP möts sedan i Bästa Haneklass respektive Bästa Tikklass. Bästa Hane och Bästa Tik möts sedan i tävlan om BIR & BIM. 

Finaler 

BEST IN SHOW (BIS) bör utses i minst Valpklass, Veteran, Jaktmeriterad, samt BIR.
Lokalavdelningen kan även arrangera BIS i övriga klasser. 

PM 

Ca. två veckor innan utställningen, skall PM skickas ut, förslagsvis med B-post.

PM skall innehålla utställningsplats, vägvisning, datum och domare, vilken tid bedömningen startar och när vaccinationskontrollen är. I PM bör även stå hur många hundar som är anmälda, vad utställaren behöver ta med sig och om det finns servering på platsen.

Kontrollera att alla anmälningar är betalda, avels- och uppfödargrupper är gratis. Skicka därefter ut PM tillsammans med nummerlappen till de som anmält till utställningen, även till de som har avels- och uppfödargrupper. Till de senare bör även en lista på deltagande hundar i gruppen skickas med. Ett PM samt domaranvisningar skall även skickas till domaren.  

Domaren, resor och service 

Domaren bör kontaktas minst 2 veckor innan utställningen för att informeras om arrangemangen kring utställningen, för att boka lämpligt ressätt och hur många hundar som är anmälda. Ett gott råd kan vara att redan vid inbjudan komma överens med domaren om ressätt vid längre resa. Domaren skall alltid vid behov erbjudas övernattning, innan och ev. efter utställningen. Övernattning bör vara hos någon som inte själv skall ställa ut vid utställningen, förslagsvis någon i bestyrelsen. Domaren skall välkomnas så att hon / han senare kan minnas er utställning och arrangemang med glädje! Behandla domaren som du själv skulle vilja bli behandlad om det var du som skulle döma.  

På utställning där två domare dömer, skall en av dem utses som referee (skiljedomare). Denna utses av bestyrelsen innan utställningen, att döma BIS i det fall att domarna inte kan enas.

Domaren skall alltid tillfrågas för godkännande om hundantalet överstiger 70. Stor hänsyn skall tagas till att domaren måste få gott om tid att ta hand om ovana utställare och hundar. 

Katalog 

Katalogen skall på framsidan informera om vilken utställning det är, datum och plats, och Springerklubbens logo.

Nästa uppslag bör innehålla domare med kennelnamn, utställningsbestyrelse bestående av tre personer varav en är utställningskommissarie. Dessa tre personer skall inte ställa ut under dagen och är de personer som är ytterst ansvariga för utställningen.

Sponsorer och andra som skänkt priser bör omnämnas och tackas. Sponsorerna skall även ges tillfälle att ha en annons i katalogen. De skall även få en katalog efter utställningen. 

Ringsekreterare 

Två ringsekreterare till varje domare skall tillfrågas i god tid innan utställningen. Den ena ringsekreteraren ropar in hundarna i ringen och placerar dem i nummerordning. Den andra ringsekreteraren sitter vid domarbordet och skriver kritiker under domarens bedömning. Dessa två ringsekreterare tar även hand om domaren under dagen och är lyhörda för domarens önskemål om hur dagen skall se ut. Ringsekreterarna skall se till att domaren får en ifylld katalog och kopior av kritikerna med sig hem. En andra katalog skall även den fyllas i och lämnas till sekretariatet. 

Foto och resultat till Springertidningen och hemsidan

När finalerna är avklarade skall foto tas av BIR & BIM tillsammans med domaren. Ta gärna foton av klassvinnare. En ifylld katalog och kopior av kritikerna skall skickas till Springerklubbens huvudstyrelse / utställningsansvarig. Be gärna domaren skriva några ord om dagen samt de hundar hon / han dömt, det blir ett trevligt reportage i nästa nummer av Springertidningen. Glöm inte att även skicka resultat och foto av BIR & BIM till vår webbmaster för hemsidan!

Dagen D 

Försök vara tidigt på utställningsplatsen och se till att ni är flera personer. Det är mycket att stå i innan utställningen kan börja. Se till att ni alltid har någon i sekretariatet som kan svara på frågor från utställarna. Var alltid glad och tillmötesgående och försök lösa alla problem på plats, om möjligt.

Avtacka domaren med en liten present innan finaltävlingarna börjar.  

Kom ihåg 

Kritiker:
Blad 1 – utställaren
Blad 2 – domaren
Blad 3 – huvudstyrelsens utställningsansvarig 

Ifylld katalog till: domaren, HS utställningsansvarig och lokalavdelningens utställningsansvarig. 
Överblivna rosetter lagras till nästa utställning.
All ekonomisk redovisning till lokalavdelningens kassör.
Utse gärna en arbetsgrupp som har olika arbetsuppgifter / ansvar under dagen och glöm inte städningen när dagen är slut.
 

LYCKA TILL !