Några reflektioner från våra RAS-konferenser! 

Svenska Kennelklubben har beslutat att varje rasklubb skall ta fram en handlingsplan för aveln inom sin ras.
Handlingsplanen kallas RAS och är förkortning av Rasspecifika avelsstrategier.
Den skall väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.  

I de rasspecifika avelsstrategierna skall tre delar finnas med:  

1. Rasens historiska bakgrund och utveckling
2. Nulägesbeskrivning
3. Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för framtiden 

De områden som tas upp är hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör.
Det är viktigt att strategin har mätbara mål och en fastställd tidsplan.

För att förankra och få medlemmarnas synpunkter ordnades 3 RAS-konferenser.
55
rasentusiaster (30 i Falkenberg, 13 i Stockholm och 12 i Sundsvall) deltog.
Raskommitténs arbete redovisades med efterföljande grupparbeten. 

Det material som framtagits av kommittén delades ut till samtliga deltagare.

I detta fanns

  • Information om rasens historia och bakgrund
  • Inavel, selektion och avelsutvärdering
  • Hanhundsetik
  • Farfarskurva: Den visar vilka hanhundar som påverkat rasen mest. Nobhill Brightest Chance har flest barnbarn, nära 800 st.   
  • Exteriör: Vad är typ? En sammanställning av 1200 utställningskritiker för att få en bild av hur domarna ser på vår ras.
  • Recessiv nedärvning
  • Mentalbeskrivningsprotokoll
  • Rapport om funktionsbeskrivning
  • Förslag på avelspolicy
  • Hanhundsetik

Dessutom gick vi igenom Agrias försäkringsstatistik samt de tendenser som hälsoenkäten visade på.
Efter materialet var genomgånget delades deltagarna upp i grupper och fick frågeställningar att diskutera. 

Mentalitet och jaktanlag

Var står vi idag? Vad skall vi prioritera? Vad skall vi ändra på?
Alla var mycket noga med att vi måste ta vara på springerns jaktegenskaper, då de ligger till grund för hur en springer skall vara.
Mentaliteten får aldrig glömmas bort  i avelsarbetet. Vem har glädje av en snygg ”idiot”?

Exteriör

De flesta tyckte att vi har mycket hög standard på våra springrar men vissa detaljer kan förbättras.

Hälsa

Majoriteten ville ha bekämpningsprogram på ögon. Mer information borde finnas om sjukdomar i ST. 
Som alltid när man har roligt gick tiden väldigt fort och alla var överens om att vi borde ha fler träffar oss springerfolk emellan. 

Anette Erlandsson, Helene Björkman, Siv Ödlund, Siv Persson, Lena Rollmar, Vaino Wiik