Avelsrekommendationer

Springerklubbens avelsrekommendationer

Dessa rekommendationer ersätter inte och står heller inte över Svenska Kennelklubbens grundregler och stadgar, utan är tänkta att vägleda uppfödare av Engelsk Springer Spaniel. Klubbens specifika avelsstrategier (RAS) ska också användas som vägledning i avelsarbetet. Som uppfödare av Engelsk Springer Spaniel ska du vara väl förtrogen med och följa SKK:s grundregler och vårt RAS-dokument.

Alla uppfödare ska vara väl införstådda med att Engelsk Springer Spaniel är en stötande och apporterande fågelhund. Uppfödare ska ha studerat rasen i arbete och vara införstådd med sambandet mellan rasens exteriör, dess mentalitet och dess brukbarhet. Du bör som uppfödare kunna informera valpköpare om rasens egenskaper och användbarhet samt vara tillgänglig för stöd och vägledning av dina valpköpare.

Detta deldokument i Springerklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och strategier. För att kunna förstå innebörden i målen och syftet med strategierna måste man läsa och tillgodogöra sig hela RAS 2018.

Uppfödare av rasen bör ha genomgått Svenska Kennelklubbens eller av Springerklubben anordnad uppfödarutbildning. Detta gäller i första hand nya uppfödare av Engelsk Springer Spaniel, men erfarenheten är den att även äldre mer erfarna uppfödare har stor behållning av att få ny kunskap och dela med sig av sin egen och få ta del av andras erfarenheter. Uppfödaren bör för egen del utvärdera och regelbundet följa upp avelsresultatet och avelsdjuren.

Rekommendationer för svenskägda avelsdjur
Det är Springerklubbens önskemål och förhoppning att uppfödare av Engelsk springer spaniel ska följa nedanstående rekommendationer för svenskägda avelsdjur:
• En tik måste ha fyllt 24 månader vid parning.
• Hane bör ej ha mer än 10 % av antalet födda valpar per år under sin livstid. För 2020 års registreringar gäller 56 avkommor.
• Avelsdjuren ska vara HD-röntgade med grad A eller B.
Undantag: Hund med HD grad C kan användas i avel om HD-index på den planerade kullen enligt SKK:s avelsdata är 100 eller högre vid parningstillfället.
• Båda föräldrarna skall vara ögonlysta av ögonlysningsveterinär inom 1 år före parningen och vid ögonlysningstillfället blivit bedömd som ej behäftad med ärftlig ögonsjukdom.
• Att alla avelsdjur bör gonioskoperas före avelsdebut.
• Att varje enskild avelskombination har en så låg inavelsgrad som möjligt.
• Hane och tik skall ha erhållit lägst Very Good i kvalité i officiell klass på utställning vid lägst 15 månaders ålder. Alternativt lägst Godkänt Nybörjarprov B och godkänt vattenprov eller pris på officiellt jaktprov. SK förmedlar ej valpar efter föräldrar som har erhållit 0-pris pga. mentalitet.

Springerklubbens krav för att vara med på Uppfödarlistan

• Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben (gäller samtliga delägare i kenneln).
• Uppfödaren ska följa Jordbruksverkets regelverk kring avel och hundhållning.
• Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens grundregler.
• Uppfödaren ska följa Springerklubbens avelsrekommendationer.

Regler för Springerklubbens valpförmedling

• Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben, gäller samtliga delägare i kenneln.
• Uppfödaren förbinder sig att följa RAS (Rasspecifik Avelsstrategi).
• Uppfödaren förbinder sig att följa SKK’s grundregler och avelspolicy.
• Uppfödaren förbinder sig att följa Springerklubbens avelsrekommendationer.
• Avelsdjuren ska vara HD-röntgade med grad A eller B.
Undantag: Hund med HD grad C kan användas i avel om HD-index på den planerade kullen enligt SKK:s avelsdata är 100 eller högre vid parningstillfället.
• Inavelsgraden i avelskombinationen får högst vara 6,25 %.
• Valpkull efter hane som passerar gränsen för maximala antalet avkommor förmedlas ej.