RAS

Svenska Kennelklubben har beslutat att varje rasklubb skall ta fram en handlingsplan för aveln inom sin ras.
Handlingsplanen kallas RAS och är förkortning av Rasspecifika avelsstrategier.
Den skall väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar.

I de rasspecifika avelsstrategierna skall tre delar finnas med:

  1. Rasens historiska bakgrund och utveckling
  2. Nulägesbeskrivning
  3. Slutsatser, målinriktning och prioriteringar för framtiden

De områden som tas upp är hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör.
Det är viktigt att strategin har mätbara mål och en fastställd tidsplan.