Uppfödarstrategi

Springerklubbens fullmäktigemöte 2006 uppdrog åt huvudstyrelsen att arbeta fram en uppfödarstrategi och denna togs vid fullmäktige 2007.

Den består av tre delar

 • Avelspolicy: Den innehåller långsiktiga och konkreta mål för avelsarbetet genom SK:s avels- och uppfödaretiska rekommendationer.
 • Uppfödarlista: För att vara med på listan måste man uppfylla vissa av klubben uppsatta kriterier.
 • Valpförmedling: Underlätta en positiv utveckling av rasen genom att hänvisa valpkullar av hög kvalitet från kunniga uppfödare. Att ge blivande valpköpare en bra information om respektive kull.

För att kunna få uppfödarstrategin att fungera måste det tas fram olika verktyg. Vissa delar av strategin går att snabbt genomföra medan andra tar längre tid.

Huvudstyrelsen har under arbetet med uppfödarstrategin blivit mer och mer stärkt i tron att det finns ett behov av att bredda avelsarbetet inom klubben och att strategin därigenom har en viktig uppgift att fylla. Vi konstaterar med tillfredsställelse att de grundläggande värderingar och tankar som ligger till grund för uppfödarstrategin har fått ett brett stöd bland uppfödare och medlemmar. Vid den uppfödar- och medlemsträff som genomfördes i Upplands Väsby den 20-21 januari 2007 så fick vi möjlighet att diskutera strategin och samla in synpunkter på förslaget som presenterades. Styrelsen har nu sammanställt de synpunkter som inkommit före och under träffen.

Sammantaget kan vi även här konstatera att det konkreta innehållet i förslaget fått ett starkt stöd, men att flera pekar på vikten att strategin måste bygga på frivillighet, och att ”skall-krav” om möjligt skall undvikas. Flera pekar på risken att om kraven blir för hårda så riskerar vi splittra uppfödarkåren i klubben.

Huvudstyrelsen menar att om inte uppfödarstrategin kan vinna bred acceptans så når vi inte det syfte och de mål som anges i uppfödarstrategin. Huvudstyrelsen har därför i sin revidering av uppfödarstrategin valt att där så är lämpligt byta ordet skall med bör.

Samtidigt som huvudstyrelsen väljer frivillighetens väg så bör det betonas att det nuvarande regelverket för uppfödare, just bygger på frivillighet, men att det trots detta, inte i alla stycken har resulterat i en långsiktig och hållbar avel. Kanske är det så att arbetet, diskussionerna och uppmärksamheten kring uppfödarstrategin har skapat en medvetenhet och intresse för avelsarbetet som kan komma att ge resultat framöver, bl.a. i form av att de djur som används i avel har meriterats bredare än bara i utställningsringen.

Huvudstyrelsen menar dock att Springerklubben har behov av att följa utvecklingen och säkerställa att avelsarbetet går i en riktning som anges i uppfödarstrategin. Vi föreslår därför att kombinerat med en uppfödarstrategi som bygger på frivillighet så skall klubben utvärdera avelsarbetet efter tre år i syfte att se att avelsarbetet går i rätt riktning. Utvärderingen om tre år får sedan ligga till grund för ytterligare en revidering av uppfödarstrategin. Utvärderingen skall särskilt titta på åldersdebuten för i avel använda hanar, antalet aktiva uppfödare som genomgått uppfödarutbildning, graden av en bredare meritering av avelsdjuren samt i vilken utsträckning uppfödarna aktivt utvärderar den egna uppfödningen.

Springerklubbens Uppfödarstrategi 

Inledning

Engelsk Springer Spaniel är i grunden en genuin jakthundsras. Springern skall vara en stark, glad och aktiv hund som skall arbeta i god kontakt tillsammans med sin förare. Det är just dessa egenskaper som gör en Engelsk Springer Spaniel populär både som jakthund och som en sportig familjehund.

Vi, Springerklubben och DU som uppfödare har ett gemensamt arv att förvalta. Vi har ett ansvar för att bevara de rasspecifika egenskaper som ger Springern dess speciella karaktär och vara väl införstådd i sambandet mentalitet – funktion – exteriör.

Vi måste med stor ödmjukhet vara medvetna om att det goda avelsresultat som under lång tid har byggts upp inom vår ras, mycket snabbt kan raseras om vi bedriver en oförsiktig avel som inte tar hänsyn till ovan nämnda samband. Vi måste därför ta vårt ansvar och bedriva ett målinriktat, långsiktigt och hållbart avelsarbete.

Du håller nu i din hand ett förslag till en uppfödarstrategi. Det är viktigt att här slå fast att en uppfödarstrategi inte har något värde om den inte får ett starkt stöd inom klubben och då främst bland de aktiva uppfödarna. Huvudstyrelsen vill därför se arbetet med uppfödarstrategin som ett ständigt pågående och levande projekt som skall förändra och utveckla strategin över tiden. Vi vill också här betona vikten av att utvecklingen av uppfödarstrategin går hand i hand med utvecklingen av RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) för Engelsk Springer Spaniel.

Bakgrund

Springerklubbens fullmäktigemöte 2006 beslutade uppdra åt huvudstyrelsen att arbeta fram en uppfödarstrategi. Bakgrunden till detta beslut är:

 • att Engelsk Springer Spaniel, ESS, idag är en av de 10 mest populära raserna inom Svenska Kennelklubben. En följd av denna  popularitet är att den höga efterfrågan på valpar har lockat nya oerfarna uppfödare till rasen.
 • att antalet ESS som deltagit på jaktprov drastiskt har minskat, delvis som ett resultat av hur provformen utvecklats, och dels  som ett resultat av att ESS idag till stor del är en sällskapshund.
 • att Springerklubben under arbetet med RAS sett tydliga indikationer från MH-beskrivningar, funktionsbeskrivningar,  hälsoenkäter samt utställningar, att ESS uppvisar rasotypiska beteenden.

Syfte och Mål

Springerklubbens huvudstyrelse har med detta som bakgrund utvecklat ett förslag till uppfödarstrategi. Huvudstyrelsen vill med denna strategi ge riktlinjer för en målinriktad, långsiktig och hållbar avel som ser till:

 • att bevara de rasspecifika egenskaperna.
 • att slå vakt om sambandet mentalitet – funktion – exteriör.
 • att slå vakt om en låg inavelsgrad samt tillfredsställande effektiv avelspopulation på rasen.
 • att säkerställa att uppfödare systematiskt och brett utvärderar avelsresultatet.
 • stödja uppfödarna av ESS i deras avelsarbete med information, utbildning och hjälpmedel.

Målet med denna uppfödarstrategi är att strategin skall stödja och aktivt medverka till att vi i avelsarbetet inom rasen når gällande målsättningar och inriktningar i den Rasspecifika avelsstrategin för Engelsk Springer Spaniel, RAS.

Uppfödarstrategins innehåll

Klubbens viktigaste styrinstrument för att nå syftet med uppfödarstrategin är:

 • Avelspolicyn
 • Uppfödarlistan
 • Valpförmedlingen

Strategin är delvis utformad som en ”varudeklaration”, dvs. vi vill ge valpköpare och uppfödarkollegor möjlighet att skaffa sig information om kennelns uppfödning och avelsdjur. Syftet med en ”varudeklaration” är att ge möjlighet att stödja de uppfödare som bedriver ett brett avelsarbete och att kunna informera om detta.

Springerklubbens avelspolicy

Till grund för Springerklubbens syn på avels- och uppfödararbete ligger Svenska Kennelklubbens grundregler, avelspolicy, genetiska hälsoprogram, FCI’s Code of Breeder’s Ethics samt Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel.

Springerklubbens kompletteringar till ovanstående:

 • Springerklubben rekommenderar att tik och hane är 24 månader när valparna föds (för hane, se kommentar nedan).
 • En tik bör ej ha fler än fyra kullar.
 • En i Sverige, i avel, oprövad hanhund bör inte användas till mer än 3-5 kullar. Därefter bör avelsresultatet utvärderas. Hanen bör ej användas i fortsatt avel tills dess valparna uppnått minst 1 års ålder. Som stöd för utvärderingen kan du använda SK:s utvärderingsblankett för utvärdering av avelsdjur (se nedan).
 • Hane bör ej ha mer än 10 % av antalet födda valpar per år under sin livstid.
 • Avelsdjuren skall vara HD-röntgade och friförklarade (A eller B).
 • Minst en av föräldrarna i en avelskombination bör vara fucosidos-testad fri, eller vara efter fritestade tidigare generationer i rakt nedstigande led.
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta av ögonlysningsveterinär inom 1 år före parningen och vid ögonlysningstillfället blivit bedömd som ej behäftad med ärftlig ögonsjukdom.
 • Avelskombinationen rekommenderas att inte överstiga en inavelsgrad på 6,25%.
 • Uppfödare av rasen bör ha genomgått SKK’s eller av Springerklubben anordnad uppfödarutbildning. Detta gäller i första hand nya uppfödare av Engelsk Springer Spaniel, men erfarenheten är den att även äldre mer erfarna uppfödare har stor behållning av att få ny kunskap och dela med sig av sin egen och få ta del av andras erfarenheter.
 • Uppfödaren bör för egen del utvärdera och regelbundet följa upp avelsresultatet och avelsdjuren. Som stöd för att ta fram ett utvärderingsprogram för den egna kenneln kan du använda SK:s blankett (se nedan).
 • Uppfödare bör särskilt följa upp födda kullar vid 12 månaders ålder enligt SK’s blankett (se nedan).

Kommentar till den rekommenderade debutåldern för hane i aveln:

En målmedveten, långsiktig och hållbar avel förutsätter att man har bra kunskap om och använder avelsdjur som har provats mentalt, jaktligt och exteriört. Huvudstyrelsen har tagit intryck av synpunkter om att senarelägga avelsdebuten till dess att hane uppnått ålder där man har möjlighet att pröva och utvärdera hanen mer än bara exteriört. Av erfarenhet vet vi att det inte går att göra en tillförlitlig fysisk och mental bedömning av hundars avelsvärde vid för ung ålder. Det är därför ur etisk synpunkt, och för rasens utveckling, mycket tveksamt att inte testa ett avelsdjur innan den sätts i avel.

Per-Erik Sundgren pekar på det förhållandet att det finns skillnader vad gäller avelsdebut mellan olika rasgrupper. Generationsintervallet är tiden i år mellan det att föräldradjuret debuterar i avel till dess avkomman debuterar i avel. Generationsintervallet är för: Jakthundsraser ca. 5,5 år Brukshundsraser ca. 4,5 – 5 år Utställningsraser ca. 3 år.

Springerklubbens krav för att vara med på Uppfödarlistan

 • Medlemskap i Springerklubben (gäller samtliga delägare i kenneln)
 • Förbinder sig att följa Code of Breeder’s Etichs
 • Förbinder sig att följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel och hundhållning
 • Förbinder sig att följa RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)
 • Förbinder sig att följa SKK’s grundregler och avelspolicy
 • Förbinder sig att följa Springerklubbens avelspolicy

Regler för Springerklubbens valpförmedling

 • Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben, gäller samtliga delägare i kenneln.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa Code of Breeder’s Etichs.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa RAS (Rasspecifik Avelsstrategi).
 • Uppfödaren förbinder sig att följa SKK’s grundregler och avelspolicy.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa Springerklubbens avelspolicy.
 • Avelsdjuren skall vara höftledsröntgade och friförklarade (A eller B).
 • Minst en förälder bör vara fri från fucosidosanlag. Sjuk hund får ej användas i avel!
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta av ögonlysningsveterinär inom 1 år före parningen och vid ögonlysningstillfället blivit bedömd som ej behäftad med ärftlig ögonsjukdom. Ytterligare information om olika ögonsjukdomar finns under vår avelspolicy.
 • Springerklubbens valpförmedling förmedlar endast kullar där det finns max en anlagsbärare i de tre första leden i stamtavlan. Valpen räknas som noll i stamtavlan. Är det fler anlagsbärare i de tre första leden så förmedlas ej kullen.
 • Inavelsgraden i avelskombinationen får högst vara 6,25 %.
 • Valpkull efter hane eller tik som ej fyllt 24 månader när valparna föds, förmedlas ej.
 • Valpkull efter hane som passerar gränsen förmedlas ej (se nedan).
 • Hane och tik skall ha erhållit lägst Very Good i kvalité i officiell klass på utställning vid lägst 15 månaders ålder eller lägst Godkänt Nybörjarprov B (med både fältarbete och vattenprov) på officiellt jaktprov eller tidigare Godkänt Grundprov.
 • SK förmedlar ej valpar efter föräldrar som har erhållit 0-pris pga. mentalitet.
 • SK förmedlar max tre valpkullar per år och uppfödare.

Hjälpmedel

För att förverkliga förslaget till uppfödarstrategi krävs att huvudstyrelsen tar fram nedanstående hjälpmedel som stöd för uppfödarna:

 • MH-beskrivning, kortfattad information tillsammans med kontaktinformation.
 • Mall för hur kull skall presenteras på valpförmedlingen.
 • Uppfödarutbildning, SKK’s utbildning, med tillägg och kompletteringar utarbetade av Springerklubben.
 • Anvisningar och stöd till uppfödare för att utveckla ett utvärderingsprogram för den egna uppfödningen (skall ingå i  uppfödarutbildningen, se nedan).
 • Information och råd till de tikägare som funderar på att ta sin första Springerkull (skall ingå i uppfödarutbildningen).
 • Blankett för uppföljning av en kull vid 12 månaders ålder (se nedan).
 • Funktionsbeskrivning, kortfattad information tillsammans med kontaktinformation.
 • Jaktprov, kortfattad information tillsammans med kontaktinformation.
 • Avkommebeskrivning, kortfattad information tillsammans med kontaktinformation.
 • Valptest, kortfattad information tillsammans med kontaktinformation (blanketten är under utformning).
 • Apporteringstest, kortfattad information tillsammans med kontaktinformation.

Årsgenomsnitt valpar

Valpkull efter hane som passerar gränsen förmedlas ej. Detta innebär att en hane under sin livstid inte ska ha mer än 10% avkommor av den genomsnittliga årskullen valpar inom rasen. Detta beräknas på föregående 5 års registreringar.

Blanketter för utvärdering:

Utvärdering avelsdjur