Avelspolicy

Springerklubbens avelspolicy

Till grund för Springerklubbens syn på avels- och uppfödararbete ligger Svenska Kennelklubbens grundregler, avelspolicy, genetiska hälsoprogram, FCI:s Code of Breeder’s Ethics samt Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel.

Springerklubbens kompletteringar till ovanstående:

 • Springerklubben rekommenderar att tik och hane är 24 månader när valparna föds (för hane, se kommentar nedan).
 • En tik bör ej ha fler än fyra kullar.
 • En i Sverige, i avel oprövad hanhund, bör inte användas till mer än 3-5 kullar. Därefter bör avelsresultatet utvärderas. Hanen bör ej användas i fortsatt avel till dess valparna uppnått minst 1 års ålder. Som stöd för utvärderingen kan du använda SK’s utvärderingsblankett för utvärdering av avelsdjur (se nedan).
 • Hane bör ej ha mer än 10 % av antalet födda valpar per år under sin livstid. 
 • Avelsdjuren skall vara HD-röntgade och friförklarade (A och B), här finns inget krav att ta hänsyn till index eftersom A och B är fria höfter. Undantag: Hund med HD grad C kan användas i avel om HD-index på den planerade kullen enligt SKK’s avelsdata är 100 eller högre vid parningstillfället.
 • Minst en av föräldrarna i en avelskombination skall vara fucosidos-testad fri, eller vara efter fritestade tidigare generationer i rakt nedstigande led.
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta inom 1 år före parning och följa >> Springerklubbens avelspolicy för ögondiagnoser.
 • Avelskombinationen rekommenderas att inte överstiga en inavelsgrad på 6,25 %.
 • Uppfödare av rasen bör ha genomgått SKK’s eller av Springerklubben anordnad uppfödarutbildning. Detta gäller i första hand nya uppfödare av Engelsk Springer Spaniel, men erfarenheten är den att även äldre mer erfarna uppfödare har stor behållning av att få ny kunskap och dela med sig av sin egen och få ta del av andras erfarenheter.
 • Uppfödaren bör för egen del utvärdera och regelbundet följa upp avelsresultatet och avelsdjuren. Som stöd för att ta fram ett utvärderingsprogram för den egna kenneln kan du använda SK’s blankett (se nedan).
 • Uppfödare bör särskilt följa upp födda kullar vid 12 månaders ålder enligt SK’s blankett (se nedan).    

Kommentar till den rekommenderade debutåldern för hane i aveln:

En målmedveten, långsiktig och hållbar avel förutsätter att man har bra kunskap om och använder avelsdjur som har provats mentalt, jaktligt och exteriört. Huvudstyrelsen har tagit intryck av synpunkter om att senarelägga avelsdebuten till dess att hane uppnått ålder där man har möjlighet att pröva och utvärdera hanen mer än bara exteriört. Av erfarenhet vet vi att det inte går att göra en tillförlitlig fysisk och mental bedömning av hundars avelsvärde vid för ung ålder. Det är därför ur etisk synpunkt, och för rasens utveckling, mycket tveksamt att inte testa ett avelsdjur innan den sätts i avel.

Per-Erik Sundgren pekar på det förhållandet att det finns skillnader vad gäller avelsdebut mellan olika rasgrupper. Generationsintervallet är tiden i år mellan det att föräldradjuret debuterar i avel till dess avkomman debuterar i avel. Generationsintervallet är för: Jakthundsraser ca. 5,5 år, Brukshundsraser ca. 4,5 – 5 år, Utställningsraser ca. 3 år.

Blanketter för utvärdering:

>> Utvärdering avelsdjur