Styrelsen informerar

2019-08-07
Club Show 2019 har gått av stapeln och Styrelsen vill gratulera alla vinnare, tacka domare, utställare och alla som på något vis bidrog till att göra Club Show så bra. Vi riktar ett extra stort tack till Adolfsbergs IK för den fantastiska service vi fick på Lugnets IP. Styrelsen kommer att bearbeta den feedback som inkommit, både ris och ros, för att kunna göra nästa års Club Show ännu bättre. Det är tillsammans vi gör Springerklubben och vår stora ”happening” Club Show.

Arbetet med Ras-träffarna fortskrider. Datum för träffarna är 13/10 Sundsvall, 20/10 Eskilstuna och 27/10 Halmstad. Styrelsen har fattat ett beslut om att det måste vara minst 10 anmälningar/tillfälle för att Ras-träffarna ska kunna genomföras. Förslag på diskussionsämnen tas tacksamt emot, maila till avel@springerklubben.org, tillsammans gör vi Springerklubben. Hoppas vi ses!

SKK – Information – Ny praxis för tillhandahållande av protokoll – Beslut: Springerklubbens styrelse har i enlighet med SKKs avrådan beslutat att inte lägga ut styrelseprotokoll på Springerklubbens hemsida. Det kommer fortsättningsvis att publiceras en sammanfattad styrelserapport från respektive möte på hemsidan med den information som är av intresse för medlemmar. Medlemmar kan mot en summa av 50 kr beställa fullständigt styrelseprotokoll. Summan betalas in på Springerklubbens plusgirokonto 338625-7 och märkes med protokoll nr XX och namn. Mail skickas till kassor@springerklubben.org med namn och adress samt vilket protokoll som önskas. Läs info från SKK här »

2019-06-19
Styrelsearbetet fortskrider och vi kan glädjande informera om att en projektgrupp till arbetet med digitalisering av möten börjar ta form liksom rasträffarna i oktober som kommer hållas i Sundsvall, Eskilstuna och Halmstad. Arbetet med RAS fortsätter och kommer att vara ett av diskussionsämnena på rasträffarna, avelskommittén tar tacksamt emot förslag till ämnen att diskutera. Det arbetas också med att försöka få fram en ev. utbildningsdag för exteriördomare, då i samarbete med andra klubbar, och kontakt med Sveriges hundungdom för samarbetsavtal gällande ungdomsmedlemskap har inletts. Just nu ligger fokus på att planera och genomföra Club Show, hoppas vi ses! Trevlig sommar! 

2019-05-09
Styrelsen fick i uppdrag på FM 2019 att tillsätta en projektgrupp för digitala konferenser, detta arbete är nu igång. Club Show 2019 planeras för fullt och enligt önskemål från samrådsmötet 2019 har arbetet med framtagandet av en broschyr för att engagera fler medlemmar påbörjats, även arbetet med att planera inför uppfödarträffarna till hösten 2019 rullar på. HS önskar alla medlemmar en härlig vår.

2018-09-01
SKK har underkänt RAS och av den anledningen kommer inga uppfödarträffar att anordnas i år. Nya förslaget av RAS kommer att presenteras på avelskonferensen i januari 2019.

2018-08-30
Springerklubbens styrelse har, på uppdrag av Fullmäktige, upphandlat leverantör av ny hemsida för Springerklubben. Efter att ha tagit del av inkomna offerter, har uppdraget att modernisera hemsidan gått till Starwings AB. Sidan är anpassad för att kunna visas på olika medier. Sakinnehåll svarar styrelse och ansvariga kommittéer för. Ny hemsida finns tillgänglig från 2018-09-03. / För huvudstyrelsen Springerklubben Karin Wigstrand, kassör, Karin.Wigstrand@hotmail.com, 0703006 005

2018-08-01
Peter Lanning har önskat att av hälsoskäl ta en paus från allt styrelsearbete. AnnMarie Skansen kommer att axla Peters roll som jaktprovsansvarig. Styrelsen har givetvis stor förståelse för Peters beslut, och tackar honom för de senaste årens insatser för klubben, med en önskan om att han snart återhämtar sig. Vi hälsar AnnMarie varmt välkommen!

2018-06-15
Valpförmedlingen kommer fr. o m 15 juni 2018 att ha ett eget nytt bankgironummer. Det nya numret är BG 853-0883. PG nr 338625-7 är inte längre aktuellt för valpförmedling. Det fungerar precis som vanligt för andra in/utbetalningar. För Club Show gäller fortfarande PG 587395-5. Medlemsinbetalning precis samma konto som tidigare BG 847-4181. Det enda som förändrats är att valpförmedlingen har ett nytt insättningskonto: BG 853-0883 / För huvudstyrelsen Springerklubben Karin Wigstrand, kassör, Karin.Wigstrand@hotmail.com, 0703-006 005

2018-05-30
Styrelsen har beslutat att inte längre promota valpköparmedlemskap med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Styrelsen kommer att se över möjligheten att lösa detta inom en snar framtid.

2018-05-24
Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018, har vi uppdaterat information på startsidan om hur vi behandlar personuppgifter här »

2018-03-20
VIKTIG INFO! Avelskonferens Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 2018-04-14/15
Tyvärr måste vi från huvudstyrelsen meddela att konferensen kommer att skjutas upp. Skälen är två; För få anmälningar (20 personer) och för höga kostnader för så få deltagare. Det är ytterst beklagligt, beslutet är fattat av nytillträdd styrelse efter samråd med delegater till Fullmäktige och samrådsmöte. I denna specifika fråga kan inte Fullmäktige fatta beslut (frågan måste vara föranmäld). Samrådsmötet är, just rådsmöte. Den samlade uppfattningen är dock att styrelsen bör fatta beslut om att ställa in konferensen med ovan angivna skäl. Såväl delegater till Fullmäktige som deltagare i samrådsmötet vill poängtera att programmet är intressant, det är nya styrelses förhoppning att kunna presentera ett liknade program inför en kommande avelskonferens. Styrelsen kommer att presentera nytt datum för avelskonferens senast 2018-05-31. Detta för att möjliggöra att alla kan planera in konferensen i god tid.

De medlemmar som redan betalt in anmälningsavgift kommer att få återbetalning omgående. De som bokat övernattning (har gjorts privat av var och en) måste avboka själva direkt till Vilsta Sporthotell, http://www.vilstasporthotell.se tel. 016-51 30 80 Detta sköts inte centralt av HS, då vi inte vet vilka som bokat. / För huvudstyrelsen Springerklubben Karin Wigstrand, kassör, Karin.Wigstrand@hotmail.com, 0703-006 005

2018-02-20
Förlängd anmälan till 15 mars för Avelskonferens 14 – 15 / 4 2018 på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. Programmet innehåller bl a föredrag om PRA, Glaukom och HD-index. Avgift 650 kr per deltagare. Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast 15/3 på plusgiro: 338625-7 Läs mer info här »

2018-02-05
Vid Fullmäktige 2017 väckte några delegater frågan om funktionärskostnader i samband med Club Show 2016. Styrelsen fick i uppdrag att redovisa vad i kostnaderna mer detaljerat. Under FULLMÄKTIGE 2017 återfinns redovisningen.

2018-01-02
Vi har glädjen att meddela att Petra Plumrigde har tagit på sig uppgiften som ”pokalfogde”. Petra kommer att sköta hanteringen av Årets Springrar. Ett stort tack till Petra! För att underlätta hanteringen av Årets springrar så har styrelsen beslutat att ta bort de pärmar och ev. pokaler som har följt med en del av Årets Springrar. Samtliga vinnare kommer att få ett diplom på Club Show (eller hemskickat), samt, precis som nu, uppmärksammas på hemsida och i tidning. En del statuter kommer till 2018 års springrar att få en del tillägg och ändringar. De nya statuterna publiceras här när 2017 års springrar är publicerade. Då kommer också en ny Årets springer att sälla sig till de andra: Årets Noseworkspringer.

Springerklubbens tillägg i stadgarna angående byte av lokalavdelning är nu formellt godkänt och de nya stadgarna finns nu tillgängliga här på hemsidan.

Efter mycket funderande har styrelsen kommit fram till ett nytt datum för lokalavdelningarnas samrådsmöte. Eftersom många avdelningar redan är på plats vid klubbens fullmäktigemöte den 17 mars, så fortsätter vi resten av lördagen, samt söndagen med samrådsmötet. Information har gått ut till lokalavdelningarna och vi hoppas på stor uppslutning.Springerklubbens avelskonferens 2018 är under planering. Konferensen kommer att handla både om hälsa och mentalitet/funktion. Den kommer att vara på Vilsta sporthotell, Eskilstuna. Datum blir den 14-15/4. Mer information läggs senare på hemsida samt Facebook.

Styrelsen vill, på förekommen anledning, klargöra att alla är välkomna som medlemmar i Springerklubben, oavsett vilken typ av ESS man har, om man har annan ras, eller om man inte ens har någon hund ännu.

2017-10-30
Styrelsen har fattat beslut om att det planerade samrådsmötet ställs in. Som det är nu är det för få som anmält sig för att vi tycker att det ska vara givande. Det blir inte heller ekonomiskt försvarbart att lägga en så stor summa på ett möte med så få deltagare. Vi har tagit del av den kritik och de förslag som kommit på mailen från en del lokalavdelningar. Vi har redan nu lite olika idéer om när vi skulle kunna lägga ett samrådsmöte. När vi kommit lite längre i planeringen så kommer vi med mer information i god tid. Vi hoppas att det kommer att bli möjligt för fler att delta på kommande möte. Ni får gärna redan nu komma med idéer om diskussionsämnen m.m. att ta upp på samrådsmötet. Maila styrelsen@springerklubben.org

2017-10-22
Lite smått och gott från styrelsen här »

2017-10-13
Senaste nytt om BPH – Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund
Den 12/10 har 190 springrar gjort BPH! Så nu är det, glädjande nog, bara 10 hundar kvar till den ”magiska” gränsen på 200. Klubbens sponsring gäller året ut, eller tills att klubben uppnått sitt mål, som är att totalt 200 Engelska Springer Spaniels ska ha gjort BPH. Hittills i år har 95 hundar gjort BPH. Av dessa har klubben sponsrat 50. Om man jämför med 2016, då totalt 56 BPH gjordes, så verkar det som om klubbens sponsringserbjudande gjort nytta. Läs mer här » Sponsring av BPH

BPH – 200-analys
När 200 enskilda hundar inom en ras har gått BPH-banan kommer ras- och specialklubben att få en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart för klubbarna i deras arbete kring mentalitet! Utöver den BPH-redovisning som finns i SKK Avelsdata har SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, därför beslutat att varje ras som uppnår 200 (svenskfödda) beskrivna hundar ska få en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning gjord av en arbetsgrupp inom KHM. Dokumentet innehåller bland annat en tolkning av rasens spindeldiagram. Därutöver ingår stapeldiagram som visar på den variation som föreligger inom de olika beteendegruppernas spindelarmar.

2017-09-28
För kännedom om RAS!
Dokumentet är inskickat till SSRK för en förhandsbedömning. De hade dock några invändningar, så därför dröjer det lite till. De planerar att ha det klart och godkänt av styrelsen till deras styrelsemöte i oktober. Då kommer det att läggas ut här på hemsidan så alla får ta del av det, innan det skickas till SKK för slutgiltigt godkännande. / Avelskommittén

2017-09-17
Springerklubbens monter på Stockholms Hundmässa 16-17 december 2017 

Vi söker nu brådskande någon avdelning som kan tänka sig att ansvara för montern. Det handlar om att färdigställa montern på fredagen 15/12, bemanna den lördag och söndag, samt plocka ner montern på söndag em/kväll. En del material finns, men en översyn behöver göras och en del infomaterial behöver tryckas upp. Naturligtvis erhåller den ansvariga avdelningen/personerna bidrag för sina kostnader. Sista anmälningsdagen är 1 oktober, så svar behövs innan dess. För mer information, kontakta styrelsen på styrelsen@springerklubben.org Snabbt svar önskas!

2017-09-09
Byte av lokalavdelning

Springerklubben lämnade, på uppdrag av fullmäktige 2016, en motion till SSRKs fullmäktige 2017 angående att medlemmar i Springerklubben fritt ska kunna byta till en annan lokalavdelning än den de geografiskt tillhör.SSRK ansåg på SSRKs FM att detta kan lösas genom att Springerklubben skickar in ett förslag på stadgeändring av Springerklubbens stadgar till dem och att SSRK sedan fastställer ändringen.

Ett förslag är inskickat till SSRK, och så fort detta fått OK från SSRKs huvudstyrelse kommer stadgan att ändras. Byten kan göras redan nu. Hur ett eventuellt byte av lokalavdelning ska göras, se Medlemskap »

2017-09-04
Eftersom Nedre Norra, på årsmötet 2017, inte fick ihop personer som ville eller kunde fortsätta i styrelsen så har lokalavdelningen upphört. Nedre Norra slås samman med lokalavdelning Västerbotten/Norrbotten och den nya stora avdelningen kommer att heta Springer Norrland. Beslutet är taget i samråd med Västerbotten/Norrbotten och Springerklubbens huvudstyrelse.

Det blir ju en väldigt stor avdelning och rent praktiskt är det naturligtvis omöjligt för styrelsen i nya Springer Norrland att anordna aktiviteter i hela området. Så om man vill ha aktiviteter lokalt i gamla Nedre Norra måste de aktiviteterna genomföras och ske på initiativ av de medlemmar som bor i området. Dessa aktiviteter måste vara självförsörjande dvs. man drar lokalt in de ekonomiska resurser som behövs för aktiviteten. Man sköter då också eventuella anmälningar och annan administration i samband med den verksamhet man vill genomföra. Eventuella aktiviteter ska också informeras om på den nya sammanslagna avdelningens hemsida. Kika gärna in på Västerbotten/Norrbottens hemsida för att se vilka aktiviteter som erbjuds. Alla medlemmar har ju möjlighet att delta på allt som anordnas, oavsett var det är. Det gäller ju för övrigt hela Springerklubben och alla avdelningars aktiviteter.

Nedre Norras hemsida kommer att tas bort inom kort. Facebooksidan (Springerklubben Nedre Norra) kommer att finnas kvar, men har bytt namn till Springer Norrland. Facebooksidan är ju en bra möjlighet till medlemmar att få kontakt med andra inom området och att lägga ut aktiviteter m.m. man vill anordna på.

En kontaktperson för gamla Nedre Norra har utsetts: Barbro Collin collbro(at)hotmail.com

2017-02-21
Sponsring av BPH här »
Statuter forskningsfond här »

2017-02-15
RÄTTELSE OCH EN URSÄKT GÄLLANDE ÅRETS RALLYLYDNADSSPRINGER
Styrelsen har begått ett misstag gällande årets Rallylydnadsspringer 2016.
Vi har under år 2015 fastställt statuter för ett nytt vandringspris där det finns utrymme för feltolkningar.
Detta har lett till att vi gått ut med fel uppgifter på Facebook om vem som tilldelats priset årets Rallylydnadsspringer år 2016.
Vi har därför fått skriva om listan för årets pristagare efter de beräkningsgrunder som vi gett tolkningsföreträde.
Reglerna för rallylydnad har dessutom ändrats och vi kommer därför att göra en översyn av statuterna i sin helhet
och därvid försäkra oss om att de inte ger upphov till missförstånd eller feltolkningar.
Styrelsen beklagar det inträffade och tar på sig det fulla ansvaret och ber om ursäkt till de som är berörda av det inträffade.

/ Styrelsen