Fullmäktige

”En förenings årsmöte – förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av en klubbstyrelse vald av ett årligt Fullmäktigemöte. Fullmäktigemöte är det högsta beslutande organet i klubben, där varje medlem har rätt att närvara och att yttra sig. Endast medlemmar i rasklubben är valbara till förtroendeuppdrag.  Fullmäktigedelegater utses av klubbens lokalavdelningar. Motion som lokalavdelning önskar få behandlad vid Fullmäktigemöte ska skriftligen inlämnas till klubbstyrelsen senast den sista oktober året innan Fullmäktigemötet. Ordinarie Fullmäktigemöte ska hållas årligen senast den 31 mars”.


Valberedningen informerar

På fullmäktige den 23 mars 2019 ska styrelse för Springerklubben väljas. Valberedningen, som består av Anna Mårtensson, Lotta Claeson och Lotta Glantz, vill gärna ha inspel och förslag. Enklast kontaktar du oss via mail valberedning@springerklubben.org Tre ledamöter har ett år kvar på sina förordnanden; Helene Björkman, Lena Lindh-Carlsson och Camilla Lundholm. Följande val till styrelsen ska förrättas: val av ordförande (1 år), tre ledamöter (2 år) samt två suppleanter (1 år).


FULLMÄKTIGEMÖTE 2019

Springerklubbens huvudstyrelse inbjuder härmed till klubbens årliga fullmäktigemöte

  • Datum: Lördag 23 mars klockan 10:00
  • Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Innan mötets början serveras förmiddagsfika kl. 9:30.

Varje lokalavdelning ska senast den 15 februari 2019 anmäla de delegater man avser att skicka till mötet. Anmälan ska innehålla namn och adress på delegaterna. Avdelning får skicka en delegat per 100-tal medlemmar, dock högst tre delegater per avdelning. Anmälan skickas till styrelsen@springerklubben.org eller till Springerklubben c/o Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 Årsunda.

Fullmäktigehandlingar, vägbeskrivning m.m publiceras innan Fullmäktigemötet här på sidan.

ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!


SAMRÅDSMÖTE

  • Datum:  Söndag 24 mars klockan 08:30
  • Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Styrelsen inbjuder till årets samrådsmöte, söndagen 24 mars 2019, dagen efter Fullmäktigemötet vilket är lördag 23 mars 2019. Då samrådsmötet sammanfaller med Fullmäktige, står huvudstyrelsen för kostnader för resor och logi för de delegater/deltagare som närvarar. Detta gäller för de delegater som även närvarar på Fullmäktigemötet. Dvs ingen resepool, styrelsen står för kostnaden. Av reaktioner från årets (2018) samrådsmöte framgår att kombinera Fullmäktigemöte med ett samrådsmöte, är önskvärt. Styrelsen ser fram emot att så många som möjligt kan delta och att de som så önskar sänder in frågor/diskussionsämnen i förväg. Anmälan till såväl Fullmäktige som samrådsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari 2019, observera att till samrådsmötet gäller inte samma regelverk som till delegater med rösträtt i Fullmäktige. Till samrådsmötet är tre (3) deltagare per lokalavdelning välkomna.

Anmälan skickas till styrelsen@springerklubben.org eller till Springerklubben C/O Helene Björkman, Främlingshemsvägen 155, 810 22 Årsunda. Vänligen ange om ni ämnar delta i såväl Fullmäktige som Samrådsmöte.