Hanhundsetik

Bäste Springeruppfödare/hanhundsägare!

Springerklubbens avelspolicy och avelsstrategi (RAS), är ett dokument som du bör vara väl förtrogen med. Det är ett dokument som medlemmarna gemensamt tagit fram och som antagits av Fullmäktige. Du kan läsa det i sin helhet på klubbens hemsida. RAS handlar om att vi tillsammans strategiskt och långsiktigt ska verka för springer spanielns bästa.

Du som föder upp vår ras eller som har hanhund till avel kan bidra till att förverkliga målen och uppfylla strategierna. Det finns några saker som du kan göra i ditt avelsarbete och tillsammans med dina valpköpare. Här är några punkter som är till stor hjälp för vår ras – om du följer dem!

  • Läs igenom och följ klubbens uppfödaretiska anvisningar.
  • Använd klubbens valphänvisning.
  • Se till att avelsdjuren minst uppfyller kraven som ställs i vår valphänvisning.
  • Se till att dina valpköpare blir medlemmar i SK. Då får de bra information om och möjlighet att delta på de aktiviteter, som vi önskar att de ska delta på för att förverkliga avelsstrategin. Dessutom kan klubben nå ut med viktig information och kanske göra ett upprop om vi behöver springerägarnas medverkan i olika projekt.
  • För att målen i RAS lättare ska kunna nås, är det viktigt att du mentalbeskriver och funktionsbeskriver dina avelsdjur. Uppmuntra också dina valpköpare att genomföra dessa.

Om en av föräldrarna till dina valpar har eller har haft någon form av RD, glaucom, PRA eller katarakt – se till att så många som möjligt av avkommorna ögonspeglas. Detta för att vi ska ha underlag för hur vi ska förhålla oss till defekten i framtiden. Informera dina valpköpare om att de helst ska ögonspegla sin hund tre gånger under en livstid. Vid 1-2 års ålder, vid 5-6 års ålder och vid 9-10 års ålder. Detta framförallt för att bidra med kunskap om hur vanliga ögonsjukdomar är i vår ras och när det uppträder.

Uppmuntra dina valpköpare att röntga sin hund avseende höfter. Det är bra kunskap för ägaren att veta hur höfterna ser ut och viktig information till uppfödarna.

När en hane haft 30 valpar bör du avvakta vidare avel tills avkommorna är utvärderade. Då har du kanske fått en viktig information om din hunds avelsresultat.

För att upprätthålla en normal population på 100 avelsdjur behövs 20 handjur. När den nivån sjunker utsätts stammen för så starka slumpkrafter att målinriktat avelsarbete blir omöjligt. Fixering och förlust av gener går relativt snabbt, så att en väsentlig del av den ärftliga variationen går förlorad inom 20-30 generationer.
Sådana förluster och fixeringar leder i flertalet fall till allvarliga genetiska störningar. Som riktlinje gäller att en enskild hanhund inte bör användas flitigare i avel än att hans totala antal avkommor uppgår till maximalt 10 % av ett normalårs registrering av rasen. För 2019 års registreringar gäller 57 avkommor.